Vážení představitelé veřejné správy,

Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy,

Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků,

Vážení zástupci soukromého sektoru,

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážení občané,

           dovoluji si vás tímto pozvat k účasti na závěrečném workshopu v rámci projektu č. 68 s názvem „Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví“, který se bude konat dne 25. 10. 2019 v Plzni v sídle Krajského úřadu – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Jižní Předměstí.

Projekt, který je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020, je zaměřen na zlepšování spolupráce, komunikace a sdílení dobré praxe v příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Přednášet budou členové výzkumného týmu a experti z praxe, a to jak z České republiky, tak ze Spolkové republiky Německo a Švýcarska.

Závěrečný workshop konaný v místě sídla vedoucího partnera projektu, kterým je Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plni představí dosavadní výsledky jeho výzkumné a monitorovací fáze. V rámci celodenního setkání, rozděleného do dvou hlavních tematických celků, bude umožněna aktivní účast zástupcům česko-německé příhraniční i přeshraniční spolupráce zejména v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti plánování strategických infrastruktur v příhraničí a jejich výstavby, jakými jsou např. uložiště jaderného odpadu.

Dovolte nám přizvat vás tímto k aktivní či pasivní účasti na simultánně tlumočeném celodenním workshopu, nebo na některé z jeho dvou hlavních tematických částí, a zároveň vás požádat o potvrzení vaší účasti na google form nejpozději do 20. října 2019, resp. do naplnění kapacity.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQaRnKI6guSiT0rRMVN_our279joR16Za9a2jWfwydbZ-Ng/viewform

Pozvánku naleznete v příloze tohoto mailu.

Více o projektu na http://region-ohne-grenzen.eu

Záštitu nad českým workshopem laskavě převzal děkan FPR ZČU pan doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

S pozdravem,

Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

proděkanka pro mezinárodnívztahy

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni

Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtov@kup.zcu.cz

Vice-Dean for International Affairs

Faculty of Law

University of West Bohemia in Pilsen Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Pilsen
Czech Republic
Phone: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtov@kup.zcu.cz