HLAVNÍ AKTIVITY

Součástí plnění projektu je vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se
věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční
spolupráci v regionu Česko- Bavorsko.

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT) 
– Zdraví a sociální věci (organizace s „modrým světlem“)

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
– Správa (zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a
přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce; podpora kultury, cestovního
ruchu a rozvoj komunity)

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
– Ekonomika (posílená spolupráce při přípravě projektů strategické infrastruktury s
přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v
pohraniční oblasti)

Týmy budou realizovat
– screening,
– monitoring,
– analýzy právně správních překážek ve své věcné agendě,
– analýzy dobré praxe v oblasti přeshraniční spolupráce.
Týmy budou pracovat na:
– tvorbě souborů odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a
administrativním postupům,
– tvorbě manuálů pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných
oblastech s clem sdílet dobroou praxi,
– ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.
– zapojení do ostatních relevantních projektů v regionu Česko-Bavorsko.

AKTUALITY

POZVÁNKA na česko-německý workshop v Plzni 25. října 2019

Vážení představitelé veřejné správy, Vážení starostové a zástupci obecní samosprávy, Vážení zástupci obecně prospěšných společností a spolků, Vážení zástupci soukromého sektoru, Vážené kolegyně a kolegové, Vážení občané,...

První workshopy se konaly 14. – 15. 3. 2019 Plzni a 21. – 22. 3. 2019 Pasově

Workshopy jsou prvním veřejným příspěvkem našeho projektu ve snaze přispět k překonání právních a administrativních bariér ve společném příhraničním regionu Česko - Bavorsko. Všem účastníkům a zájemcům o danou problematiku děkujeme za účast a spolupráci a přikládáme...

Pozvánka na společné česko – německé workshopy v Plzni a v Pasově

Pozvánka na dva společné česko - německé workshopy v Plzni (15. března 2019) a v Pasově (22. března 2019) v rámci projektu č. 68 - Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravonictví...

Příspěvek na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj

Dne 22. listopadu 2018 přestavila doc. JUDr. Monika Forejtová a Mgr. et Mgr. Milan Severa aktivity projektu na 3. PARTNERSKÉM FÓRU projektu Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy. Děkujeme tímto organizátorům fóra za možnost prezentovat projekt,...

Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic,...

Svaz měst a obcí

Dne 27. 3. 2018 se JUDr. Vladislav Vnenk zúčastnil setkání se zástupci Svazu měst a obcí, kde byl představen projekt a byla domluvena následná spolupráce.

Bayern Handwerk International

Vstoupili jsme v kontakt s panem Pavlem Pulcem. Byla domluvena následná spolupráce s tím, že dojde k identifikaci překážek v souvislosti s příhraničním poskytováním služeb.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 27. 6. 2018 proběhla návštěva HZS PK, kde bylo komunikováno s Ing. Jiřím Bártkem. Byly diskutovány otázky fungování příhraniční spolupráce HZS na české a bavorské straně.

Regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg

Dne 20. 6. 2018 byla navštívena regionální kancelář Plzeň obchodní a průmyslové komory Regensburg, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v rámci příhraniční spolupráce.

Schwandorf 10. 4. 2018

Dne 10. 4. 2018 bylo navštíveno česko-německé centru policejní spolupráce, kde byl představen projekt. Bylo diskutováno, co je problematické v oblasti policejní spolupráce mezi ČR a Německem.