HLAVNÍ AKTIVITY

Součástí plnění projektu je vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se
věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční
spolupráci v regionu Česko- Bavorsko.

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT) 
– Zdraví a sociální věci (organizace s „modrým světlem“)

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
– Správa (zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a
přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce; podpora kultury, cestovního
ruchu a rozvoj komunity)

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
– Ekonomika (posílená spolupráce při přípravě projektů strategické infrastruktury s
přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v
pohraniční oblasti)

Týmy budou realizovat
– screening,
– monitoring,
– analýzy právně správních překážek ve své věcné agendě,
– analýzy dobré praxe v oblasti přeshraniční spolupráce.
Týmy budou pracovat na:
– tvorbě souborů odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a
administrativním postupům,
– tvorbě manuálů pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných
oblastech s clem sdílet dobroou praxi,
– ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.
– zapojení do ostatních relevantních projektů v regionu Česko-Bavorsko.