V rámci projektu: Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních
překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví jsou zpracovávána tři
témata. Prvním je oblast sociálního práva, která se zejména zaměřuje na příhraniční
spolupráci v oblasti zdravotnictví. Druhou oblastí je cestovní ruch. A třetí oblastí jsou tzv.
veřejnoprávní záležitosti.

Téma 3) Veřejnosprávní záležitosti bylo původně nazváno Strategické stavby –
možnost zapojení obcí a občanů do schvalovacího procesu. Po konzultaci s německým
partnerem však toto téma bylo nutné přejmenovat právě na Veřejnosprávní záležitosti, jelikož
toto se jevilo vhodnějším názvem pro německého partnera, aby mohl být obsah
zpracovávaných informací totožný s právní úpravou České republiky.
Po konzultaci s německým partnerem pak byly stanoveny tři oblasti zkoumání,
kterými budou: 1) územní plánování, 2) oblast atomového práva a 3) „odpadkové právo“,
resp. zpracování odpadů.

V současné době je zpracovávána oblast 1) tedy územní plánování. Obsahem této části
je rozbor právní úpravy územního plánování v České republice (územní plán, řízení o
územním plánu), avšak stěžejní jsou právě možnosti zapojení obcí a občanů do procesu
územního plánování. Obce a občané mají možnost se do procesu územního plánování zapojit
prostřednictvím námitek, připomínek, žalobou proti rozhodnutí o námitkách, dále v
přezkumném řízení o opatření obecné povahy, v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo
jeho části, ale i peticí nebo prostřednictvím referenda. Výsledkem činnosti členů týmu je
v současné době podrobný rozbor těchto institutů, které sehrávají v územním plánování
zásadní vliv z hlediska možnosti zapojení občanů a obcí do procesu územního plánování.